Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ผู้เขียน : โกวิทย์ ทองอยู่
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 2527


 

              ชื่อเรื่องวิจัย :     การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
                                 นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา
              ชื่อผู้เขียน   :     นายโกวิทย์ ทองอยู่
            ปีการศึกษา :     2551
 
                   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา เพื่อประเมินหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ        นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา โดยใช้ Puissance Measure (P.M.) เพื่อศึกษา       ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม           ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
                   ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มีการดำเนินการดังนี้
                            1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและ      เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตร ได้ผลสรุปคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ   นักเรียนมัธยมศึกษา คือ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย         ความรับผิดชอบ องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย สภาพปัญหาและความต้องการ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างของหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการจัดกิจกรรม การวัดผลและการประเมินผล กำหนดเนื้อหา สาระสำคัญ จุดประสงค์ทั่วไป บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน สาระการเรียนรู้ คู่มือการสอน สำหรับรูปแบบของหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็นผู้กระทำ (Active-Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory-Learning)
                            2. การสำรวจคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อทราบปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เป็น       ความต้องการจำเป็น (Need Assessment) และแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน       ได้ผลสรุป คุณธรรมจริยธรรมที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร         ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความมีวินัย โดยแนวทางการพัฒนา คือ        การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนา 1 ภาคเรียน
                            3. การประชุมกลุ่ม (Group Discussions) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล          ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้ผลสรุป คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน     มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านชีวิทยา ที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด   ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
                    ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร เป็นการเขียนเค้าโครงร่างหลักสูตรให้สอดคล้อง   กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยเขียนเค้าโครงร่างตามองค์ประกอบ       ของหลักสูตรที่ได้ จากนั้นนำเค้าโครงร่างหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พิจารณาประเมิน ความเหมาะสมและความสอดคล้อง พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน แล้วนำไปทำการทดลองศึกษานำร่อง(Pilot Study) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรในสถานการณ์จริง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองใช้แล้ว ให้ผู้เข้ารับการศึกษานำร่องประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร พบว่าความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรจากการศึกษานำร่อง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
                    ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ใช้รูปแบบการประเมิน    หลักสูตรของปุยซองค์ Puissance Measure (P.M.) โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ก่อนนำไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ผลด้านจุดประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลพบว่าผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมค่า Puissance Measure (P.M.) เท่ากับ 14.67  ซึ่งแปลความตามเกณฑ์ประเมินได้ว่ามีคุณค่าสูง หลังจากนั้นนำหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   ที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 34 คน โดยให้ทำแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ก่อนทดลองทั้งสองกลุ่ม แล้วจึงทำการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มทดลอง เมื่อทดลองเสร็จสิ้นแล้ว     ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอีกครั้งหนึ่ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ กลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองหลังการทดลองใช้หลักสูตร สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน    การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                    ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการทดลองใช้หลักสูตร  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร และพบว่าผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยได้ดำเนินการ  ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา ในแต่ละองค์ประกอบของ    หลักสูตรให้สอดคล้องกัน แล้วจัดทำเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      คำขวัญวันเด็ก และวันครู ปี 2558 5 / ม.ค. / 2558
      ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 2 / ส.ค. / 2555
      ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ 25 / ก.ค. / 2555
      km_lopburi1 บน Facebook 4 / มิ.ย. / 2555
      รายงานผล 24 / พ.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก