Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์
เรื่อง : ข้อทดสอบการแข่งขัน “ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ” คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 2 

แบบทดสอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ช่วงชั้นที่ 2  ประถมศึกษาปีที่ 4-6

มหกรรมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60  ปีฯ  ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  ช่วงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  รอบที่ 2

 

 

ชื่อ-สกุล…………………………………  ชั้น……....ศูนย์เครือข่ายฯ………...........…….…………

                                      

 

คำชี้แจง       1.  ข้อสอบฉบับนี้มี  30  ข้อ   30  คะแนน   เวลา  20  นาที

                   2.  ห้าม ดูสูตรคูณ หรือใช้เครื่องคิดเลข                  

                   3.  เขียนคำตอบด้วยเลขอารบิคในช่องคำตอบให้ชัดเจน                                    

 

 

 

 


 

                                               ผู้ออกข้อทดสอบ   จ.อ.ทม  พิมพ์ทนต์

                                               ครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว

 

 

 

ข้อทดสอบการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4 - 6)

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.       638+149+362 +51              =  …………………….

2.       894+(965 – 890)             =  …………………….

3.       (101,010¸10)´ 11            =  …………………….

4.       (678´63)+(37´678)          =  …………………….

5.       (99,999+10,001)¸110      =  …………………….

6.       768 ´ 999                        =  …………………….

7.       {(12´12)+(12´8)}´5        =  …………………….

8.       (108´57)¸19                             =  …………………….

9.       (987+43)´30´(27+18 – 45) =  …………………….

10.     19´19´5´5                      =  …………………….

11.     (375´14) - (375´12)         =  …………………….

12.     75´65                             =  …………………….

13.     (68+68+68+68+68)¸ 5    =  …………………….

14.     720 ´ 99                         =  …………………….

15.     หา ค.ร.น. ของ 45,  90,  135         =  …………………….

16.     หา ห.ร.ม. ของ 34, 33´74, 32´114  =  …………………….

17.     20,002´87                       =  …………………….

18.     30+31+32+…+40            =  …………………….

19.     + +                        =  …………………….

20.     0.8´0.9´0.01                   =  …………………….

 

21.   นายปิติ  ซื้อสุนัขมาตัวหนึ่งราคา  60   บาท  หลังจากนั้น  1 สัปดาห์  เขาขายไปในราคา  70   

        บาท ต่อมาอีก  2  สัปดาห์  เขาซื้อกลับมาอีกในราคา  90  บาท  หลังจากนั้นอีก  1  สัปดาห์ 

        เขาขายไป ราคา 100  บาท  อยากทราบว่า  ปิติขายสุนัขได้กำไร  หรือขาดทุนเท่าไร

ตอบ    ……………………………………………………………………

 

22.   น้อยและติ๋มเป็นเพื่อนนักเรียนและบ้านอยู่บนถนนสายเดียวกัน  พวกเขาจะเดินทางไปโรงเรียน

        พร้อมกันทุกวัน  แต่ทุกๆ วันพอออกจากประตูบ้านคนหนึ่งก็เดินไปทางซ้าย  อีกคนหนึ่งก็เดินไป

        ทางขวา  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

23.    ถ้าวันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันจันทร์  วันที่ 14 ตุลาคม  จะตรงกับวันอะไร

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

24.    หนังสือเล่มหนึ่งมีจำนวน  100 หน้า  จะมีเลขหน้าที่มีเลข 2  ทั้งหมดกี่ตัว

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

25.    จำนวนเฉพาะ  ได้แก่  2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 

        จงเลือกจำนวนเฉพาะ  5  จำนวน  ซึ่งเรียงลำดับกัน  และนำมาคูณกันได้เท่ากับ  85,085  

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

26.    บนโต๊ะ  3  ตัว  มีจำนวนหนังสืออยู่บนโต๊ะ  ดังนี้

                   โต๊ะตัวที่ 1      มีหนังสือ   5  เล่ม

                   โต๊ะตัวที่ 2      มีหนังสือ   6  เล่ม

                   โต๊ะตัวที่ 3      มีหนังสือ 10  เล่ม

          จงเลื่อนหนังสือบนโต๊ะทั้ง  3  ตัว  เพียง  3  ครั้ง  เพื่อให้บนโต๊ะแต่ละตัวมีหนังสือ  7  เล่ม

โดยมีเงื่อนไขว่า : หนังสือ  1  เล่ม  เคลื่อนที่ได้เพียงครั้งเดียว

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

          ………………………………………………………………………………………….………

          ………………………………………………………………………………………….………

 

27.    นักเรียนชั้นหนึ่งมี  100  คน  ขอบดนตรีไทย  23  คนชอบดนตรีสากล  85  คน 

         และไม่ชอบดนตรีทั้งสองอย่าง  5   คน  อยากทราบว่า  นักเรียนที่ชอบดนตรีทั้งสองประเภทมีกี่คน

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

28.    หนังสือเล่มหนึ่งมีจำนวน  500  หน้า  เริ่มตั้งแต่หน้า 1,2,3……….  ไปเรื่อยๆ 

         จะมีเลข ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดกี่ตัว

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

29.   นางสาวอิ๋ว  มีถังน้ำขนาด  12  ลิตร  และ  5  ลิตร ถ้าถังน้ำทั้งสองใบนี้ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆไว้         นางสาวอิ้วต้องการน้ำ  2  ลิตร  นางสาวอิ้วจะสามารถตวงน้ำ 2  ลิตรจากถังทั้งสองใบนี้ได้อย่างไร

 

 

 

ตอบ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

30.   รถไฟขบวนหนึ่ง จุผู้โดยสารได้ 78  คน  รถไฟมีผู้โดยสารขึ้น 1  คน ที่สถานีแรก ขึ้น  2  คน 

       ที่สถานีที่สองขึ้น  3  คน  ที่สถานีที่สามตามลำดับ  ไปเรื่อยๆ รถไฟขบวนนี้จะหยุดรับผู้โดยสาร

        กี่ครั้ง  ผู้โดยสารจึงจะเต็มขบวน 

 

 
 

ตอบ    ………………………………………………………………………………………….………

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ช่วงชั้นที่ 2  ประถมศึกษาปีที่ 4-6

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขาวงพระจันทร์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.       638+149+362 +51              =  ………1,200……….

2.       894+(965 – 890)             =  …………969…….

3.       (101,010¸10)´ 11            =  ……111,111……….

4.       (678´63)+(37´678)                   =  ………67,800…….

5.       (99,999+10,001)¸110      =  ………..1,000…….

6.       768 ´ 999                        =  ……..767,232…….

7.       {(12´12)+(12´8)}´5        =  ………..1,200…….

8.       (108´57)¸19                             =  ……….…324…….

9.       (987+43)´30´(27+18 – 45) =  …………… 0…….

10.     19´19´5´5                      =  …………9,025…….

11.     (375´14) - (375´12)         =  ………..…750…….

12.     75´65                             =  …………4,875…….

13.     (68+68+68+68+68)¸ 5    =  …………….68…….

14.     720 ´ 99                          =  ………..71,280…….

15.     หา ค.ร.น. ของ 45,  90,  135         =  ……………270….

16.     หา ห.ร.ม. ของ 34, 33´74, 32´114  =  ………32………….

17.     20,002´87                       =  ……1,740,174…….

18.     30+31+32+…+40            =  ……………385…….

19.     + +                        =  …………… …….

20.     0.8´0.9´0.01                   =  ………0.0072…….

 

21.   นายปิติ  ซื้อสุนัขมาตัวหนึ่งราคา  60   บาท  หลังจากนั้น  1 สัปดาห์  เขาขายไปในราคา  70    

        บาท  ต่อมาอีก  2  สัปดาห์  เขาซื้อกลับมาอีกในราคา  90  บาท  หลังจากนั้นอีก  1  สัปดาห์ 

        เขาขายไปราคา 100  บาท  อยากทราบว่า  ปิติขายสุนัขได้กำไร  หรือขาดทุนเท่าไร

ตอบ    กำไร   20  บาท

 

22.    น้อยและติ๋มเป็นเพื่อนนักเรียนและบ้านอยู่บนถนนสายเดียวกัน  พวกเขาจะเดินทางไปโรงเรียน

        พร้อมกันทุกวัน  แต่ทุกๆ วันพอออกจากประตูบ้านคนหนึ่งก็เดินไปทางซ้าย  อีกคนหนึ่งก็เดินไป

        ทางขวา  เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบ บ้านอยู่ตรงกันข้ามกัน

 

23.   ถ้าวันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันจันทร์  วันที่ 14 ตุลาคม  จะตรงกับวันอะไร

ตอบ วันศุกร์

 

24.   หนังสือเล่มหนึ่งมีจำนวน  100 หน้า  จะมีเลขหน้าที่มีเลข 2  ทั้งหมดกี่ตัว

ตอบ ได้แก่   2,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92    รวม  20  ตัว

 

25.   จำนวนเฉพาะ  ได้แก่  2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 

       จงเลือกจำนวนเฉพาะ  5  จำนวน  ซึ่งเรียงลำดับกัน  และนำมาคูณกันได้เท่ากับ  85,085  

       นำจำนวนเฉพาะ  5  จำนวน มาคูณกัน      5 ´7´11´13´17  =  85,085                  

ตอบ    5,  7,  11,  13,  17

26.  บนโต๊ะ  3  ตัว  มีจำนวนหนังสืออยู่บนโต๊ะ  ดังนี้

                   โต๊ะตัวที่ 1      มีหนังสือ   5  เล่ม

                   โต๊ะตัวที่ 2      มีหนังสือ   6  เล่ม

                   โต๊ะตัวที่ 3      มีหนังสือ 10  เล่ม

      จงเลื่อนหนังสือบนโต๊ะทั้ง  3  ตัว  เพียง  3  ครั้ง  เพื่อให้บนโต๊ะแต่ละตัวมีหนังสือ  7  เล่ม

โดยมีเงื่อนไขว่า : หนังสือ  1  เล่ม  เคลื่อนที่ได้เพียงครั้งเดียว

ตอบ    ครั้งที่ 1  ย้ายหนังสือ   1  เล่ม  จากโต๊ะที่  3  ไปโต๊ะที่ 2 

          ครั้งที่ 2  ย้ายหนังสือ   1  เล่ม  จากโต๊ะที่  3  ไปโต๊ะที่ 1 

          ครั้งที่ 3  ย้ายหนังสือ   1  เล่ม  จากโต๊ะที่  3  ไปโต๊ะที่ 1 

 

27.  นักเรียนชั้นหนึ่งมี  100  คน  ขอบดนตรีไทย  23  คนชอบดนตรีสากล  85  คน 

       และไม่ชอบดนตรีทั้งสองอย่าง  5   คน  อยากทราบว่า  นักเรียนที่ชอบดนตรีทั้งสองประเภทมีกี่คน

                   นักเรียน  100  คน  ไม่ชอบดนตรีทั้งสองอย่าง  5  คน

          ดังนั้น  นักเรียนที่ชอบดนตรี 100 -  5  =  95  คน

                   ชอบดนตรีสากลอย่างเดียวอย่าง  95 – 23  =  72  คน

                   ชอบดนตรีไทยอย่างเดียวอย่าง  95 – 85  =  10  คน

                   ชอบดนตรีทั้งสองอย่าง   23 – 10  =  13  คน

ตอบ  นักเรียนที่ชอบดนตรีทั้งสองประเภทมี   13  คน

 

28.   หนังสือเล่มหนึ่งมีจำนวน  500  หน้า  เริ่มตั้งแต่หน้า 1,2,3……….  ไปเรื่อยๆ 

       จะมีเลข 1 ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดกี่ตัว

                   “1”  จะปรากฏอยู่ในหลักหน่วยของทุกๆ สิบ

                             สิบละ  1  ครั้ง  ตั้งแต่  1- 500  จะมี “1”  50  ครั้ง

                    “1”  จะปรากฏอยู่ในหลักร้อยของทุกๆร้อย

                             ร้อยละ  10  ครั้ง  ตั้งแต่  1- 500  จะมี “1”  50  ครั้ง

                    “1”  จะปรากฏอยู่ในหลักร้อย    100  ครั้ง

                   ดังนั้น “1”  จะปรากฎอยู่ทั้งหมด  50 + 50 + 100 = 200 ครั้ง

 

ตอบ    200  ตัว

 

29.   นางสาวอิ๋ว  มีถังน้ำขนาด  12  ลิตร  และ  5  ลิตร ถ้าถังน้ำทั้งสองใบนี้ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆไว้          นางสาวอิ้วต้องการน้ำ  2  ลิตร  นางสาวอิ้วจะสามารถตวงน้ำ 2  ลิตรจากถังทั้งสองใบนี้ได้อย่างไร

 

1.     เติมน้ำในถังขนาด  12  ลิตรให้เต็ม

2.     เทน้ำในถัง  12  ลิตร ใส่ในถัง  5  ลิตร  2  ครั้ง

3.     จะเหลือน้ำในเหยือก  12  ลิตร อยู่  2  ลิตร

 

 

30.    รถไฟขบวนหนึ่ง จุผู้โดยสารได้ 78  คน  รถไฟมีผู้โดยสารขึ้น 1  คน ที่สถานีแรก ขึ้น  2  คน 

        ที่สถานีที่สองขึ้น  3  คน  ที่สถานีที่สามตามลำดับ  ไปเรื่อยๆ รถไฟขบวนนี้จะหยุดรับผู้โดยสาร

        กี่ครั้ง    ผู้โดยสารจึงจะเต็มขบวน 

                        ผลบวกของจำนวนนับที่เรียงกัน จะต้องได้  78

ดังนั้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12  =  78

ตอบ    รถไฟจะรับผู้โดยสาร   12   ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 ผู้เขียน : จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
พุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 37359
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 236 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับ 18 / ก.ย. / 2554
      เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กที่เกลียดคณิต 13 / ก.ย. / 2554
      คฑาวิเศษ 13 / ก.ย. / 2554
      เลียนแบบลูกไก่ 27 / ก.ย. / 2553
      การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 22 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก