Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
การจัดการความรู้
เรื่อง : ผลการจัดทำ AAR ศึกษาดูงาน KM สพท.ลบ 1 ของสพฐ.และคณะ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน         ผลการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ที่สพท. ลพบุรี เขต 1  (AAR) 

…………………………

                หลังจากที่ สพฐ.  นำทีมโดย คุณสิริมา  หมอนไทย หน.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ  และ    คุณดุจดาว  ทิพย์มาตย์  ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ ของสพฐ ได้พาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสพท.แกนนำ KM  จาก 11  เขตพื้นที่การศึกษา    รวม  130  คน มาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ สพท.ลพบุรี เขต 1 และสถานศึกษาแกนนำ ในวันที่  25   กรกฎาคม 2552    ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ    ผู้ศึกษาดูงานสะท้อนผลการดำเนินงานตามประเด็นต่างๆ  ดังนี้

 

1.  ความคาดหวังของผู้ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ในครั้งนี้

1.1     สามารถนำ KM มาใช้ในการทำงาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

1.2     มีวิธีจัดการความรู้นำไปใช้ได้

1.3     การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ

1.4     มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการความรู้

1.5     มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

1.6     ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับKM   

1.7     ได้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนแกนนำที่ประสบความสำเร็จด้านKM  

1.8     มีความเข้าใจและชัดเจนในการจัดการความรู้มากขึ้น   

1.9     ได้แนวทางเพื่อการดำเนินงานจัดการความรู้ในโรงเรียนที่หลากหลายแนวคิด

1.10ได้แนวทางในการนำความรู้ ประสบการณ์จากการจัดทำ KM  ของสพท.  โรงเรียนไปใช้

1.11   ต้องการได้ประสบการณ์ KM ของโรงเรียนในการดำเนินการจัดการความรู้

        ที่ประสบผลสำเร็จ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

2. สิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง

2.1    ได้ความรู้เกี่ยวกับ KM   ขั้นตอนการทำ KM  

2.2     ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความรู้  7 ขั้นตอน

2.3     ได้รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ ของสพท.และโรงเรียนแกนนำ 

2.4     ได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

2.5     ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.6     ได้ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง

2.7    จากการเข้าร่วมดูงานทำให้รู้และเข้าใจวิธีการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น

2.8    ได้แบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนได้

2.9    ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ได้เห็นจากผู้ปฏิบัติจริง

2.10   มีความชัดเจนเรื่องขุมความรู้ แก่นความรู้ 

2.11    การใช้กระบวนการ KM ในรายวิชาที่สอน  

2.12    นำความรู้กระบวนการผ่านการสังเคราะห์จากโรงเรียนต้นแบบ KM ไปใช้ในโรงเรียน และ  

           เครือข่ายของเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 ต่อไป

2.13     ความรู้เทคนิควิธีการ กระบวนการต่างๆของการจัดการความรู้

2.14     ทราบกระบวนการ HOW TO   ได้ตามที่คาดหวังทั้ง 2 ระดับ

2.15     ได้สมหวัง  เพราะจากการเข้าฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้ พบว่า การดำเนินการจัดการ

            ความรู้ของโรงเรียนและสพท. มีความหลากหลายในการดำเนินการจัดการความรู้ และ

           มีผลที่สำเร็จที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ได้เป็น

           อย่างดี

3.  สิ่งที่ไม่ได้ตามความคาดหวัง  เพราะอะไร

3.1    การแบ่งกลุ่มคละจังหวัดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.2    ความเป็นเลิศในการจัดการความรู้  

 

4.    หากการจัดศึกษาดูงานครั้งนี้  มีคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ผู้ศึกษาดูงานให้คะแนนเฉลี่ย =  8.96  คะแนน

              สำหรับผู้ที่ศึกษาดูงานบางท่านที่ให้คะแนนเต็ม 10  คะแนน  เนื่องจาก   เห็นความมุ่งมั่นและ    ความตั้งใจในการทำงานและผลงานที่ประสบความสำเร็จ  น่าชื่นชมมาก  เป็นผลผลิตและเป็นภาพสะท้อน  ที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้อย่างจริงจัง   ความรู้ที่ได้รับมากมายสามารถนำไปใช้จริงและได้เห็นแบบอย่างจากโรงเรียนที่ทำและประสบความสำเร็จทำให้เห็นภาพชัดเจน  ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน  การจัดนิทรรศการครั้งนี้จัดได้เหมาะสมกับสาระและวิธีการ เพราะมีการเตรียมตัวดี   เป็นสิ่งที่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

                  สำหรับบางท่านที่ให้คะแนนไม่เต็ม  มีความเห็นว่า  บกพร่องเรื่องสถานที่คับแคบ   เวลาน้อย

ปรับปรุงเรื่องการจัดสรรเวลานิดหน่อย   สพท.ลพบุรีต้องมีการศึกษา KM ที่ดีๆกว่านี้อย่างหลากหลาย

ยังไม่เต็มตามที่ต้องการ   ต้องนำความรู้ไปทดลองและปรับใช้และนำไปวิเคราะห์ว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่

 

5.   หากจะให้มีการจัดศึกษาดูงานอีกครั้ง  ควรปรับปรุงเรื่องอะไร

              ควรหาสถานที่ที่กว้างขวาง  พอเหมาะกับผลงานของครู  และจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน  เพิ่มเวลา   การนำเสนอนิทรรศการ การจัดสรรเวลาตามกำหนดการ   ช่วงเวลาในการเข้าฐานการเรียนรู้ไม่สามารถ    เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หมด  และมีส่วนหนึ่งที่มีความเห็นว่า  ควรไปที่โรงเรียนมากกว่า

 

 6.   ผู้ศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

6.1    นำไปเผยแพร่ให้บุคลากรทางโรงเรียนให้รู้และเข้าใจ

6.2    นำไปจัดการความรู้ในองค์กร  

6.3    นำไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6.4    นำไปใช้ในการเรียนการสอน  8 กลุ่มสาระ 

6.5    นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตครอบครัว และชุมชน

6.6     นำแบบอย่างที่ดีไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในโรงเรียนให้ดีกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

6.7    สร้างทีมงาน KM   เผยแพร่ผลงาน  KM 

6.8    ดำเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน  

6.9    สร้างความตระหนัก  โดยเผยแพร่ความรู้กับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระในการกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นขั้นตอนและกำหนดเป้าหมายของฝ่ายและของโรงเรียนให้ชัดเจน แน่นอน 

6.10   นำไปใช้ในการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้

6.11   ขยายผลไปยังศูนย์ ICT เครือข่าย

6.12     จัดทำ KM  ใบงาน  กระตุ้นครู นักเรียน เพื่อนร่วมงานทำ KM 

6.13     ใช้ได้ทุกกิจกรรมที่นำเสนอ

 

 จากใจทีมงาน KM สพท.ลบ 1

                    เราชาวทีมงาน KM สพท.ลบ 1 และสถานศึกษาแกนนำทุกคน ต้องขอขอบคุณ คณะที่มาศึกษาดูงานทุกท่านที่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานให้ได้รับทราบ และขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจมาศึกษาดูงานการจัดการความรู้ที่ลพบุรี   ทีมงาน KM ขอน้อมรับข้อเสนอแนะของทุกความคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไป 

 

 

                                                                                                     ด้วยความขอบคุณยิ่ง

                                                                           ทีมงาน KM สพท.ลบ 1 และสถานศึกษาแกนนำทุกคน

 

 ผู้เขียน : นิตยา ทับพุ่ม
หน่วยงาน : สพท.ลพบุรี เขต 1
จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 2813
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การจัดการความรู้ 5 อันดับล่าสุด

      การเรียนดนตรีไทยในระดับประถมศึกษา 13 / ก.ย. / 2554
      การสอนแบบโสเครติส(Socretis Method) 13 / ก.ย. / 2554
      วิธีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของศูนย์จตุรมิตร 11 / พ.ย. / 2553
      การปฐมพยาบาล 21 / ก.ย. / 2553
      คุณค่าของเศษวัสดุ 4 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก