Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ความรู้จากการปฏิบัติงาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมเป็นส่วนใหญ่  การเรียนรู้ต้องการ   การฝึกเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้  แต่ครูผู้สอนมักใช้วิธีสอนแบบบรรยายและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  นักเรียนเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการคิดคำนวณ    ซึ่งนักเรียนส่วนมากยังคิดไม่คล่องสมวัย  ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

          ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์โดยศึกษาด้วยตนเองและอบรมเพิ่มเติมจาก สทร. จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหา  ดังนี้

          การพัฒนาระยะแรก  ในปีการศึกษา 2547  ผู้สอนต้องการให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  จึงพัฒนาโปรแกรม   Maromedia  Authorware  ชื่อชุด  คอมพิวเตอร์คณิตคิดเลขเร็ว  ประกอบด้วย  4  เรื่อง  ได้แก่  การบวกจำนวนสองหลัก  การบวกจำนวนสามหลัก  การลบจำนวน และการคูณจำนวนตัวตั้งสองหลักกับตัวคูณหนึ่งหลัก  ทำให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขเร็วขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  แต่แก้ปัญหาได้เฉพาะพื้นฐานการคิดเลขเร็วเท่านั้น  โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร นักเรียนยังคิดคำนวณไม่คล่อง

          การพัฒนาระยะที่สอง  ในปีการศึกษา 2549  ผู้สอนต้องการให้นักเรียนมีทักษะการบวก ลบ คูณ หาร  จึงพัฒนาโปรแกรม ขึ้นมาใหม่ ชื่อชุด คอมพิวเตอร์สอนซ่อมเสริม  ประกอบด้วย การบวก  การลบ การคูณ และการหารจำนวน ทั้งหมด  45  ข้อ โดยพัฒนาโปรแกรมให้เหมือนกับการแสดงวิธีทำโจทย์การบวก  การลบ การคูณ และการหารจำนวน  แบ่งเป็นระดับดาว  ระดับดาวเงิน และระดับดาวทอง ได้นำไปทดลองใช้ผลปรากฏว่า นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  พยายามแข่งกับตนเองให้มีทักษะการคิดคำนวณที่ก้าวหน้าขึ้น

          การพัฒนาระยะที่สาม  ในปีการศึกษา 2550  ผู้สอนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ จึงพัฒนาโปรแกรมเป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  เศษส่วน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์  ครูเปลี่ยนสถานะจากครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยการสอน  มีหน้าที่คอยแนะนำการเรียนรู้  ทำให้สามารถดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น  โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อน

          ผู้สอนได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ทำให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้  ใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และครูได้พัฒนานวัตกรรม  จัดอบรมขยายเครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้นำสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่ในงานแสดงผลงานทางวิชาการในจังหวัดต่างๆ  เช่น  จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น  และเป็นวิทยากรเผยแพร่การจัดทำโปรแกรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปัจจุบันมีโรงเรียนหลายโรงสนใจที่จะพัฒนาครูให้ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน ได้เชิญไปถ่ายทอดขุมความรู้ที่ฝังลึกของผู้เขียนให้หลายโรงเรียน
         ผู้เขียนได้พยายยามคิดหาวิธีในการถ่ายทอดและทดลองใช้จนคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดให้ครูได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ (CAI) ซึ่งแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับไหนก็ไม่สามารถทำให้ครูสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได้ หลังจากอบรมเสร็จ จึงเป็นมิติใหม่ของการจัดอบรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ที่เป็นยาขมของครูมานานผู้เขียน : จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์
หน่วยงาน : จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์
อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 1172
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555 28 / มิ.ย. / 2556
      เทคโนโลยี 13 / ก.ย. / 2554
      Wi-Fi 13 / ก.ย. / 2554
      มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า 13 / ก.ย. / 2554
      แผนการจัดการเรียนรู้ 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก