Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : \\\"หนังสือเล่มเล็ก” เส้นทางสู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

      จากปัญหาที่นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองกระเบียนร้อยละ 70    ไม่ชอบอ่านหนังสือ  ไม่ชอบบันทึกความรู้ และไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน  ข้าพเจ้าในฐานะครูภาษาไทยได้ทบทวนประสบการณ์เดิม ที่ข้าพเจ้าใช้ใบงาน ใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และรายงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการของสพท. สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน สมัครเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ พบว่า หนังสือเล่มเล็กเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ และรวบรวมเรื่องราวที่อ่านสรุปเป็นหนังสือเล่มเล็กได้อย่าง       น่าสนใจ
  
กระบวนการพัฒนา  
     ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศึกษาหาตัวอย่าง ที่ดีมานำเสนอนักเรียน ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนอยาก เรียนรู้ ให้กำลังใจ และ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งในระยะแรกนักเรียนยังขาดประสบการณ์ ผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ข้าพเจ้าพยายาม    ฝึกให้   นักเรียนเทียบเคียงผลงานตนเองกับตัวอย่างที่ครูเตรียมให้ศึกษา ชมเชยและให้กำลังใจนักเรียนที่มีความตั้งใจในการทำงาน
และมีผลงานดีขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการทำหนังสือเล่มเล็กร่วมกันโดยให้นักเรียนที่มี  ความถนัดในแต่ละเรื่องได้แนะนำ ช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานซึ่งกันและกัน โดยครูเติมเต็มให้อยู่เสมอ จัดประกวดหนังสือเล็กทุกระดับชั้น และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน  ให้นักเรียนช่วยกันจัดบอร์ดเพื่อ
นำเสนอผลงานร่วมกันอย่างภาคภูมิใจ

  ผลสำเร็จ 

                 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า  นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองกระเบียนชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75   และมีบันทึก การอ่าน มีหนังสือเล่มเล็กที่ผลงานตัวเองรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเห็นความสำคัญของการอ่าน  โดยชอบร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะ กิจกรรมเล่านิทาน  เขียนเรื่องประกอบภาพ เรียงความ  แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   และนอกจากนี้ ยังมีความสนใจ ใฝ่รู้ต้องการพัฒนาการจัดทำหนังสือเล่มเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 

 แก่นความรู้และขุมความรู้ที่ได้

 แก่นความรู้ที่ 1 :  การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเล็ก

ขุมความรู้     1. ทบความรู้และประสบการณ์เดิม

                     2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการชมนิทรรศการ
                     3. สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์
            4. สมัครเข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ
                         5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
 
แก่นความรู้ที่ 2 :  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ขุมความรู้     1. ศึกษาหาตัวอย่างที่ดีมานำเสนอนักเรียน
                      2. ใช้คำถามกระตุ้น       3. เพื่อนช่วยเพื่อน / พี่ช่วยน้อง
                      4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
                      5. ฝึกให้นักเรียนเทียบเคียงผลงานตนเองกับตัวอย่าง
                      6.  ให้นักเรียนที่มีความถนัดในแต่ละเรื่องได้แนะนำช่วยเหลือกัน
                     7.  จัดประกวดหนังสือเล็กทุกระดับชั้น
                     8.  ชมเชยและให้กำลังใจนักเรียนที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานจนมีผลงานดีขึ้น
                     9.  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและคัดเลือกผลงาน
                   10. ครูเติมเต็มให้อยู่เสมอ
                   11.  จัดประกวดหนังสือเล็กทุกระดับชั้น
 
                             ผู้เขียน : สายชล ทับพุ่ม
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 12197
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 20 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 / มิ.ย. / 2555
      การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 / ก.ย. / 2554
      แก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียน ป.๔-๖ 29 / ต.ค. / 2553
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสะกดคำ 29 / ก.ย. / 2553
      สำนวนไทย 28 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก