Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
บทความ1. ชื่อผู้นำเสนอ  : นางกนกวรรณ งามแสง  ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)    โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)               สพท. ลพบุรี       เขต 1

 
2. ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 
3. ผลงาน/หรือนวัตกรรม คืออะไร (What?)
     ผลงาน ศิลป์สร้างสรรค์ คือ การนำความรู้ด้านทัศนศิลป์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ ทักษะกระบวนการ จะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและชื่นชมงานทัศนศิลป์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มอันเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต
 
4. ผลสะท้อนจากผลงาน / หรือ นวัตกรรม (ตรงกับเป้าหมายของงาน)
       1.ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หลากหลายในบริบทต่างๆ
      2.นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและดูงานซึ่งกันและกันหลังการทำงานแต่ละครั้ง
      3.นักเรียนมีทางเลือกในการใช้เวลาว่างอย่างมีความหมาย มีคุณค่าต่อการพัฒนาทั้งทางกาย พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา และมีความสุขพอใจกับการทำงานด้วยมือของตนเอง เกิดความ
       ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
 
5.   แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ
            โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใน การจัดการเรียนการสอนศิลปะที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์    ผ่านทั้งกระบวนการทำงานศิลปะและการสังเกตรับรู้จากผลงานศิลปะรอบๆตัว ผู้เรียนจะมีสภาพจิตใจที่งดงาม   มีสุนทรียภาพ มีรสนิยม รักความสวยงาม รักความเป็นระเบียบ   มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนศิลปะจะต้องเริ่มจากข้างในตัวเราก่อน คือ
                                1. การสร้างนิสัยให้มีจิตใจฝักใฝ่ 
                                2. ต้องเป็นคนช่างสังเกตจดจำ 
                                3. มีความคิดสร้างสรรค์   
                                4. เป็นนักฝันนักจินตนาการ 
                                5. และต้องเป็นคนมุ่งมั่นขยันขันแข็ง การเรียนศิลปะจึงจะออกมาดีและประสบความสำเร็จ
 
6. ลักษณะพิเศษ (จุดเด่น)ของผลงาน /นวัตกรรมที่นำเสนอ
     ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น
                1. ความพอดี
                2. ยอมรับความจริง
                3. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต การแก้ปัญหา
                4. การทำงานอย่างเป็นระบบ
                5. วางแผน สร้างกระบวนการทำงาน
                6. พัฒนากระบวนการประดิษฐ์เครื่องมือและเทคโนโลยี  
 
7. เงื่อนไขที่ทำให้ผลงานหรือนวัตกรรมประสบความสำเร็จ
     ขั้นนำ ทำความเข้าใจภาพรวม แนวคิด จุดมุ่งหมายของการเรียนจากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยค้นคว้าหาความรู้
     ขั้นที่ ๑ นำสู่จินตนาการ : กิจกรรมอุ่นเครื่อง นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทำความเข้าใจจุดประสงค์ ของหน่วยนั้นๆ
    ขั้นที่ ๒ พาทำ : ลงมือทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง เริ่มจากการทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และฝึกทักษะการทำงานด้วยความพินิจพิจารณา จนสามารถผสมผสานทักษะกับจินตนาการเพื่อสร้างงานได้อย่างชำนาญ
      ขั้นที่ ๓ ขั้นประมวลผล : เกิดการมองกลับไปตรวจทานกระบวนการทำงานของตนและเพื่อน ร่วมกัน จนได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่ามีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงบ้าง ความหลากหลายจากงานของเพื่อนช่วยเสริมประสบการณ์ และขยายความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานครั้งต่อไป
 
8. การสรุปบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อการพัฒนาต่อยอด
1. จัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนกลุ่มที่เรียนช้า
2. ถ้ามีการจัดเสนอผลงานหรือประกวดภาพวาด ให้พานักเรียนไปชม และศึกษาผลงานที่ตัวเองสนใจ
3.ในการเขียนผลงานคนใดดีเยี่ยมอาจส่งเข้าประกวดหรือจัดนิทรรศการ
4. ครูอาจจะให้งานที่ยากหรือซับซ้อนขึ้น สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5. ถ้ามีกิจกรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกรนำความรู้ความเข้าใจด้านทัศนศิลป์ ดนตรี ขับร้องและนาฏศิลป์มาใช้   ให้นำนักเรียนไปดูหรือจัดกิจกรรมร่วมด้วย
 
รางวัลที่ได้รับ
       จากกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้รับรางวัล
1. การประกวดวาดภาพ กับสมาคม MOA ได้รับรางวัล ที่ 1 และที่ 2
2. การประกวดวาดภาพกับสหกรณ์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. การประกวดแกะเทียน ลายไทย   ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน “ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก”.ที่จังหวัดชลบุรีในวันที่ 1 สิงหาคม 2550                      
4. การประกวดวาดภาพประกอบเพลง “ศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก”. ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน     5. ผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน รอบที่ 2 ของสมศ. ผลคือผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 6. การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ (สื่อผสม) ณ เมืองทองธานี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best for Thailand ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม
7. ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
8. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ใน 500 โรงเรียน
 


ผู้เขียน : กนกวรรณ งามแสง
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษำรืรังสฤษฏ์)
พุธ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1333
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      สอนศิลป์สร้างสรรค์พัฒนางานให้สวยงาม 13 / ก.ย. / 2554
      ขลุ่ย 13 / ก.ย. / 2554
      การจัดการเรียนการสอนศิลปะ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 22 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก