Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์
เรื่อง : การสร้างสื่อคณิตโดยใช้โปรแกรมGSP 

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ 
                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงตาลวิทยา  
                  โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
ผู้วิจัย     :    นางทิพภวัน สายทอง
ตำแหน่ง :    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดงตาลวิทยา
ปีที่วิจัย   :    2551
 
บทคัดย่อ
 
           รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม GSP  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนดงตาลวิทยา   ที่มีต่อการเรียนเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 มี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างสำหรับการหาประสิทธิภาพของสื่อเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม GSP   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างสำหรับศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติและความพึงพอใจ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 จำนวน  14 คน      โดยการสุ่มอย่างง่าย 
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 และภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (ค 40203) เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ   จำนวน  13 แผน และสื่อโปรแกรม GSP เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ จำนวน 30 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม GSP เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
  ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้
                1.  สื่อการสอนเรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (ค 40203) ที่สร้างโดยใช้โปรแกรม GSP มีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.51/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80
                      2.  ในการเรียนเรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (ค 40203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ดงตาลวิทยา โดยใช้โปรแกรม GSP คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 30.71  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.14 และจากการทดสอบค่า t  ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนดงตาลวิทยา มีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (ค 40203) โดยใช้โปรแกรม GSP ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย= 4.41)   รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงเป็นอันดับแรกได้แก่ ข้อที่ 5 สื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการคิดของผู้เรียน ( คะแนนเฉลี่ย= 4.71) 
รองลงมา คือ ข้อที่ 1 สื่อสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรียนรู้  หัวข้อที่ 2 สื่อเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน   และข้อที่ 7 นักเรียนพึงพอใจกับการฝึกปฏิบัติจริงจากโปรแกรม GSP เรื่อง “เวกเตอร์ในสามมิติ” ( คะแนนเฉลี่ย= 4.57 ) ส่วนรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 4 เนื้อหาในสื่อเหมาะสมกับเวลาในการเรียนรู้(คะแนนเฉลี่ย =  4.14
 
 
 


ผู้เขียน : ทิพภวัน สายทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนดงตาลวิทยา สพท.ลพบุรี เขต 1
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 6555
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 32 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับ 18 / ก.ย. / 2554
      เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กที่เกลียดคณิต 13 / ก.ย. / 2554
      คฑาวิเศษ 13 / ก.ย. / 2554
      เลียนแบบลูกไก่ 27 / ก.ย. / 2553
      การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 22 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก