Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาการสอนภาษาไทย
เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสะกดคำ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสะกดคำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

เป้าหมาย

1.        เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนที่ขาดทักษะในด้านการอ่านการเขียนสะกดคำ

2.        เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านและเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

3.        เพื่อนำความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไป

4.        เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5.  นักเรียนมีความสุขและความภาคภูมิใจที่อ่านออกและเขียนได้ถูกต้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

     1. วิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

    2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา

    3.  วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

    4.   กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้

    5.  ออกแบบและจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ                                               

    6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

สภาพปัญหา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  นักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านสะกดคำและการเขียนหลายคนทำให้   การเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยมีปัญหา ครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนโดย      คิดค้นแบบฝึกเพื่อส่งเสริมการอ่านและการสะกดคำ   เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านและสะกดคำของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี  มีทักษะ การอ่านมากยิ่งขึ้น

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

      ๑.     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

       ๒.     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา

       ๓.    วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

       ๔.     กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้

       ๕.     ออกแบบ  ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อและอุปกรณ์

       ๖.    จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด

       ๗.     พัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีปัญหา

       ๘.     ประเมินผลและปรับปรุงกำหนดวิธีประเมินผล เช่น   ประเมินผลการ อ่าน      ตรวจผลงานจากแบบฝึกเสริมทักษะ

      ๙.    มอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีเส้นพัฒนาจากเดิม

      ๑๐.    สรุป ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ   มีนิสัยใฝ่เรียน  และพัฒนาตนเอง       ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นพื้นฐานเพื่อแสวงหาความรู้ให้การเรียน   และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

๑.   ผู้บริหาร   ผู้ปกครอง  ชุมชน  เพื่อนร่วมงาน    ให้การสนับสนุนเรื่องการสอนซ่อมเสริม

        ๒.   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้มากมาย

        ๓.   โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิต ( การสืบค้นทาง  Internet ) ให้ค้นคว้าร่วมส่งเสริมเรื่องรักการอ่าน

        ๔.   คณะครูมีความพร้อมในการเตรียมสื่อ  เอกสารการเรียน  การวัดผลประเมินผล 

 

 

 

 

1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของตน

2.   ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝน  มาพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

3.   ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้

4.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5.   ผู้เรียนมีความสุขในการอ่านคล่องและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องมากขึ้น  มีความภาคภูมิใจ   ในความสามารถของตน

นางวรรณา  อัมพรมุนี

โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสกฤษฏ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1

 

 

ผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

 

ปัจจัยเกื้อหนุนผู้เขียน : นางวรรณา อัมพรมุนี
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสกฤษฏ์)
พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 2931
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.


พัฒนาการสอนภาษาไทย 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 / มิ.ย. / 2555
      การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 / ก.ย. / 2554
      แก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียน ป.๔-๖ 29 / ต.ค. / 2553
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสะกดคำ 29 / ก.ย. / 2553
      สำนวนไทย 28 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก