Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
การสอนปฐมวัย
เรื่อง : การสอนปฐมวัย
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

 

แบบการเขียนวิธีการบริหารงาน/วิธีปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่

ชื่อ               นางอุทุมวรรณ                                          สกุล                     วีระประสิทธ์

ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบางพึ่ง                อายุราชการ         30        ปี

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน      สอนวิชา / ชั้น             อนุบาลปีที่      2

โรงเรียน                  วัดบางพึ่ง                                                   สพป.ลพบุรี          เขต      1

 

ความเป็นมา  ( ระบุสภาพปัญหาและเหตุผลความจำเป็นที่ผลักดันให้ต้องพัฒนา )

                โรงเรียนวัดบางพึ่ง  ไม่มีบุคลากรที่เรียนจบเอกปฐมวัยโดยตรง  แต่จำเป็นต้องมีครูผู้สอนระดับปฐมวัย   ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยคนหนึ่งที่สมัครใจสอนในระดับนี้ด้วยความเต็มใจ  และมีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลา  18  ปีแล้ว   จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาเด็กเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

กระบวนการพัฒนา  ( อธิบายให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนางาน)

                เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง  จึงพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่เริ่มสอนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน   และพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโดยประมวลข้อมูลและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับคุณลักษณะตามวัย  และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  และสภาพท้องถิ่น  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพในลักษณะความรู้คู่คุณธรรม

                แนวทางที่ใช้ในการพัฒนางาน  ได้แก่  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   การศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำจากเพื่อนครูปฐมวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  การเข้ารับการอบรมสัมมนา   เป็นต้น 

ผลความสำเร็จ / รางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับ ( ควรสอดคล้องกับความเป็นมา / สภาพปัญหาและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม )

                รางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับของครู

1. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการประกวดนวัตกรรมของครูประเภทสื่อการสอน  ปี  2551  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  1

2. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นประจำปี   2550   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  1

3. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา   อำเภอบ้านหมี่ 

4.  ได้รับรางวัลที่  2  จากการประกวดสื่อการเรียนการสอน  ประเภทประโยชน์ใช้สอน  จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี

                รางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับของนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 

                รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  20 21  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553    โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

1. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ   

    เด็กชายกานต์พนธ์   เสมอเหมือน

2. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก   ตัด  ปะ  กระดาษ

     เด็กหญิงฐิตินันท์    สังขโต

     เด็กหญิงธนัชพร   เดชพงษ์

     เด็กชายพิชิตชัย    แจ้งจันทร์

ช่องทางที่เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

 

 ผู้เขียน : เกษมศรี นาสิงห์คาน
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดบางพึ่ง
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 985
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การสอนปฐมวัย 5 อันดับล่าสุด

      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ปฐมวัยจากการใบไม้ในโรงเรียน 13 / ก.ย. / 2554
      มดน้อยสื่อสอนเข้าแถวให้หนูน้อย 13 / ก.ย. / 2554
      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก