Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
วิชาการ
เรื่อง : แนวทางการพัฒนาสู่การเลื่อนวิทยฐานะ
ความรู้จากการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครั้งที่ 2 / 2550

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวปลาย่อย :   แนวทางพัฒนา สู่การเลื่อนวิทยฐานะ

ขุมความรู้

นายอุดมศักดิ์ พลอยบุตร

                1. วางแผนคู่ขนาน (เช่น ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ)และความถนัด

                2. เลือกเรื่องที่ตรงกับประสบการณ์

                3. เลือกเรื่องที่น่าสนใน สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

                4. วิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบัน กับงานที่รับผิดชอบ

                5. ใช้ยุทธศาสตร์การนิเทศให้ครบกระบวนการ ดังนี้

                                - วิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

                                - ผลิตสื่อนวัตกรรม

                                - อบรมชี้แจง

                                - เขียนรายงานการนิเทศ

                                - วิจัยพัฒนา

                6. ใช้รูปแบบ R & D หลายๆ ครั้ง

                7. เลือกสาขาง่ายๆ สามารถประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบได้ง่าย  (เช่น สาขาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา)

                8. เขียนรายงานการพัฒนา

                9. เขียนรายงานผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับด้านที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน

                10. มีผลงานที่สะท้อน การพัฒนางาน  + พัฒนาวิชาชีพ + พัฒนานักเรียน

นายทน เขตกัน

                1. วางแผนผลิตสื่อประกอบการสอน

                2. ทดลองรูปแบบ (หลายๆ ครั้ง)

                3. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

                4. พัฒนาถึงนักเรียนโดยตรง

                5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

                6. ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น

                7. เลือกเรื่องที่ถนัด

                8. มีการสอดแทรกคุณธรรมในงานที่พัฒนา

2

 

9. เขียนรายงานอย่างสั้น กะทัดรัด

10. ไม่ลอง ไม่รู้

นางวีณา ลิ้มสกุล

                เรื่องที่ควรพิจารณาก่อนดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ

                1. ต้องศึกษาว่าจบสาขาอะไร

                2. ปัจจุบันทำงานอะไรตามคำสั่ง

                3. ผลงานเดิมที่ทำมาตรงเอกที่จบและปัจจุบันยังทำอยู่

                4. เรื่องที่ทำผลงาน ต้องเป็นเรื่องที่กำลังนิยมอยู่

                5. ขั้นตอน/กระบวนการทำผลงาน

                     5.1 สำรวจสภาพปัญหา

                     5.2 กำหนดแนวทางในการพัฒนา(สื่อ/นวัตกรรม เช่น คู่มือ)

                     5.3 นำสื่อ/นวัตกรรม เช่น คู่มือ ไปสู่การปฏิบัติ

                     5.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

                   5.5 นำผลการนิเทศมาพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม เช่น คู่มือ

                   5.6 นิเทศซ้ำ

                   5.7 นำผลการนิเทศมาเขียนรายงาน(เชิงวิจัย)

                      5.8 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

                6. ใช้โอกาสจากประสบการณ์ในการนิเทศ มาพัฒนางาน

                7. มีความมุ่งมั่น ความอดทนในการพัฒนางาน

                8. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

นางสาวสมพิศ  วงษ์แหยม

1.       นำงานในหน้าที่มาพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ

2.       พัฒนางานให้ตรงกับประสบการณ์ และวิชาเอก

3.       ใช้กระบวนการแบบร่วมมือ มาพัฒนางาน

4.       ใช้กระบวนการบริหารจัดการ (PDCA) มาพัฒนางาน

5.       ใช้กระบวนการนิเทศ ในการพัฒนางาน

6.       พัฒนานวัตกรรม ต้องอิงทฤษฎี และหลักการ

7.       มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

 

3

 

างสาวฐิติภัทร  ประสิทธ์พร

1.       ทำงานด้วยใจรัก

2.       ตั้งใจทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

3.       พัฒนางานให้ตรงกับความถนัด และประสบการณ์

4.       สอดแทรกคุณธรรม ที่เหมาะสมกับบริบท

5.       สร้างสื่อนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยรองรับ

6.       มีขั้นตอนการพัฒนางาน ดังนี้

-          กำหนดรูแปบบ หลายๆรูปแบบ

-          ทำ case Study

-          มีการ Try out

-          ทดลองใช้

-          ขยายผลทั้งเขตพื้นที่

-          เก็บรวบรวมข้อมูล รอบด้าน

-          เขียนรายงานการพัฒนา  โดยมุ่งเน้นคุณภาพ

7.       มีเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ

นางวาสนา  เขตกัน

1.       ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนพัฒนางาน

2.       พัฒนางานไปตามลำดับ   ไม่ควรพัฒนาแบบข้ามขั้น (เช่น จากชาญการ  เป็นเชี่ยวชาญ)

3.       ไม่ท้อ

4.       ทำใจให้สงบสุข

5.       เชื่อมั่นในตนเอง

6.       เลือกเรื่องที่ตรงกับง่นที่ได้รับมอบหมาย

7.       ทำ R & D & D  (มีการวิจัย  + มีการพัฒนา + มีการเผยแพร่ผลงาน)

8.       เริ่มด้วยการสำรวจปัญหาและสาเหตุ

9.       ผลิตสื่อ / ชุดนิเทศ

10.    ทดลองใช้

11.    หาประสิทธิภาพของสื่อ

12.    นำไปใช้จริง

13.    ประเมินนวัตกรรม (ชุดนิเทศ)

14.    เขียนรายงานการพัฒนา

 

4

 

15.    กำหนดเวลา  และปฏิทินการพัฒนางานของตนเอง ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

16.    มีความอดทน  + ต้องสู้ + บริหารเวลา

นายณัฐศักดิ์  จันทร์ผล

1.ตั้งคำถาม ถามตัวเอง ว่าตั้งใจจริงหรือไม่

2.ลงมือทำทันที

3. เลือกเรื่องที่สอดคล้องกับงานที่ทำ

4. เลือกรูปแบบที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ

5. เขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบ

6. นำงานที่มีอยู่มาจัดระบบ

7.  มีนวัตกรรมที่ชัดเจน (ไม่ใช่มีแต่รายงานการพัฒนาอย่างเดียว ต้องแสดงนวัตกรรม

ชัดเจน)

8.       ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำพล  สมัครการ

1.       นำงานปกติมาปรับ พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ

2.       นำประสบการณ์มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ

3.       มีโอกาสร่วมงานในระดับกรม และหน่วยงานอื่น ๆ

4.       ทำตามหลักการทฤษฎี

นายวิเชียร  จิตทรัพย์

1.       นำงานประจำมาปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ

2.       ตั้งชื่อผลงานทางวิชาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3.       สร้างสื่อนวัตกรรม

4.       ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

5.       หาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม

6.       เขียนรายงานโดยเน้นถึงความถูกต้องตามหลักวิชา

7.       มีการตรวจสอบคำถูกผิด อย่างละเอียด รอบครอบ

8.       มีการเผยแพร่ผลงาน  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เกี่ยวข้อง

นางสาวสิริกร  กระสาทอง

1.       เลือกเรื่องที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และประสบการณ์

2.       มีความมั่นใจในตัวเอง  ต้องคิดว่า  เราทำได้

5

 

3.       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมกับเพื่อนร่วมงาน

4.       พัฒนางานไปก่อน แล้วลงมือเขียนรายงาน

5.       ศึกษารูปแบบที่จะพัฒนาให้ชัดเจน

6.       เลือกเรื่องที่เราสนใจ + ชอบ + ทำได้ แล้วนำมาประยุกต์ใช้

7.       วางแผนกระบวนการทำงานไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน

8.       กำหนดเวลา ปฎิทินการทำงาน

นางนิตยา  ทับพุ่ม

1.       ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ

2.       ออกแบบรูปแบบการนิเทศเป็นของตนเอง

3.       มีขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอน ดังนี้

            ตระหนักในความสำคัญของปัญหา

            พัฒนางานให้ตรงกับความต้องการ

            กำหนดข้อตกลงร่วมกัน

            นำไปสู่การปฏิบัติจริง

            รายงานผลการพัฒนาเป็นรายโรงเรียน

            ยกย่อง ชมเชย เผยแพร่ผลงานความสำเร็จของโรงเรียน

            ย้อนมาเพื่อพัฒนาเป็นรายโรงเรียน

4.       พัฒนางานกับโรงเรียนในสังกัด

5.       เขียนรายงานผลการพัฒนา

6.       ให้ข้อคิด  Do it now.

นางมาลี  สืบกระแส

1.       สร้างโอกาสด้วยการส่งผลงานก่อน โยไม่ต้องกังวลว่าผลงานจะดีหรือไม่ดี

2.       วางแผนการพัฒนางานตลอดแนว ไว้ล่วงหน้า

3.       ตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

4.       ตั้งชื่อเรื่องให้ตอบ 3 ประเด็น คือ พัฒนาอะไร + กับใคร + ด้วยอะไร

5.       กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

6.       กำหนดเกณฑ์การประเมินการพัฒนางานไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน

7.       กำหนดสติถิที่ใช้ให้เหมาะสม

8.       มีการประเมินความพึงพอใจ

9.       เลือกโรงเรียนที่รับผิดชอบมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

6

 

10.    เลือกเรื่องที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบและประสบการณ์

นายมนตรี  อุสาหะ

              1. สำรวจภาระงานหน้าที่ของตัวเอง

2.       ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ /หาแบบอย่าง

3.       เลือกประเด็นที่สอดคล้องกับการทำงานของตนเอง

4.       เขียนชุดศึกษาด้วยตนเอง

5.       นำนวัตกรรมไปทดลองใช้

6.       (ข้อคิด) ศึกษาองค์ประกอบของผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน

7.       (ข้อคิด) ศึกษาองค์ประกอบของผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน

8.       ประชุมปฏิบัติการโดยโรงเรียนเป็นผู้ทดลองใช้

9.       หาคุณภาพของผลงาน

10.    ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ

11. ศึกษาทั้งนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง และรูปเล่มรายงานการใช้นวัตกรรม

12. ใส่ตัวอย่างผลงานไว้ที่ภาคผนวก

นายวิบูลย์ ศรีโสภณ

1.   ต้องเสี่ยงส่งผลงานทางวิชาการ

2.   สำรวจประวัติของบุคคล และสถานที่ในท้องถิ่น/จัดทำโครงงาน

3.   รวมรวมผลงานจากที่ทำตามภาระหน้าที่มาจัดทำเอกสารรูปเล่ม 

4.   ตระหนักในเรื่องการได้รับการยอมรับ

5.       ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งรวมรวมจากปัญหาในการนิเทศ

6.       มีต้นแบบในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

7.       ตัดสินใจส่งผลงานแบบก้าวกระโดด

8.       ปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้วส่งใหม่

9.       วางเป้าหมายชัดเจน/ตัดสินใจเลือกให้แน่วแน่

10.    เก็บงาน/เก็บคำสั่ง/นิเทศงานที่เกี่ยวข้อง/ประเมินงานไว้

11.    พัฒนาตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

12.    รวบรวมงานจากภาระงานในหน้าที่

13.    พัฒนางาน

14.    รวบรวมผลงานทางวิชาการไว้เป็นต้นแบบ

15.    เลือกทำงานที่เป็นประโยชน์จริง ตรงกับความต้องการของโรงเรียน

7

 

นางปรานอม  ประทีปทวี

1. พัฒนางานทางวิชาการจากสายครูผู้สอนระดับ 8 เป็นศึกษานิเทศก์ระดับ 8

2. ทำงานที่ตรงกับประสบกาณ์ตัวเอง

3.พัฒนางานจากใจ(ให้ครูด้วยใจจริง) คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับการนิเทศ

4. พัฒนาครู/โรงเรียน ในประเด็นที่ตรงกับความต้องการของผู้รับการนิเทศ

5.       พัฒนางานแบบค่อยเป็นค่อยไป / อย่าใจร้อน/ อย่ารีบร้อน

6.       ไม่ท้อถ้อย

7.       มั่นคง /แน่วแน่/อดทน

8.       ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ

 

แก่นความรู้

1.วางแผนก่อนการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ

1. ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น

2. วางแผนพัฒนางานให้สอดคล้องกับประสบการณ์  วิชาเอก  และความถนัด

                3. กำหนดเวลา  และปฏิทินการพัฒนางานของตนเอง ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

                4. เลือกสาขาที่ง่ายต่อการประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

5 .วางแผนคู่ขนาน กับวิทยฐานะขั้นต่อไป

2. การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  /ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

                2. ตั้งชื่อ เรื่องที่น่าสนใจ / สอดแทรกคุณธรรมในงานที่พัฒนา/  สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและภารงานที่รับผิดชอบ /  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   สามารถตอบคำถาม 3 ประเด็น คือ พัฒนาอะไร + กับใคร + ด้วยอะไร

                3. กำหนดวัตถุประสงค์ /รูปแบบ  /เกณฑ์การประเมิน/ และสถิติ ให้ชัดเจน เหมาะสม

                4. พัฒนางานให้ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

                5. เขียนรายงานการพัฒนา ให้สั้น กะทัดรัด ถูกต้องตามหลักวิชา และสอดคล้องกับงานประจำที่ปฏิบัติ

 

 

8

 

3. ข้อคิดในการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1. สร้างโอกาสด้วยการส่งผลงานก่อน โดยไม่ต้องกังวลว่าผลงานจะดีหรือไม่ดี ไม่ลอง ไม่รู้

2.ไม่ท้อ /เชื่อมั่นใจตัวเอง /มีความมุ่งมั่น / อดทน / ต้องสู้ /บริหารเวลา  และทำงานด้วยใจรัก

3. นำงานในหน้าที่  ประสบการณ์การนิเทศ  การร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆ  มาพัฒนางาน

4. ลงมือทำทันที  /Do it now.

                5. พัฒนานวัตกรรม ต้องอิงทฤษฎี และหลักวิชาการ

 

ตารางอิสรภาพ

 

แก่นความรู้

ระดับความสำคัญ

เริ่มต้น

ระดับ 1

พอใช้

ระดับ 2

ดี

ระดับ 3

ดีมาก

ระดับ 4

ดีเยี่ยม

ระดับ 5

1.วางแผนก่อนการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ

ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น

                 

 

วางแผนพัฒนางานให้สอดคล้องกับประสบการณ์  วิชาเอก  และความถนัด

กำหนดเวลา  และปฏิทินการพัฒนางานของตนเอง ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

 เลือกสาขาที่ง่ายต่อการประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบ

 

วางแผนคู่ขนาน กับวิทยฐานะขั้นต่อไป

 

2. การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  /ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา               

 

ตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจ / สอดแทรกคุณธรรม/  สอดคล้อง กับเหตุการณ์ปัจจุบันและภารงานที่รับผิดชอบ /  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   /ตอบคำถาม 3 ประเด็น คือ พัฒนาอะไร + กับใคร + ด้วยอะไร

กำหนดวัตถุประสงค์ /รูปแบบ  /เกณฑ์การประเมิน/ และสถิติ ให้ชัดเจน เหมาะสม

 

พัฒนางานให้ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

 

 เขียนรายงานการพัฒนา ให้สั้น กะทัดรัด ถูกต้องตามหลักวิชา และสอดคล้องกับงานประจำที่ปฏิบัติ

3. ข้อคิดในการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

สร้างโอกาสด้วยการส่งผลงานก่อน โดยไม่ต้องกังวลว่าผลงานจะดีหรือไม่ดี ไม่ลอง ไม่รู้

ไม่ท้อ /เชื่อมั่นใจตัวเอง /มีความมุ่งมั่น / อดทน / ต้องสู้ /บริหารเวลา  และทำงานด้วยใจรัก

นำงานในหน้าที่  ประสบการณ์การนิเทศ  การร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆ  มาพัฒนางาน

ลงมือทำทันที  /Do it now.

 

พัฒนานวัตกรรม ต้องอิงทฤษฎี และหลักวิชาการ

 ผู้เขียน : วิจิตรา เจือจันทร์
หน่วยงาน : สพท.ลพบุรีเขต1
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 1842
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิชาการ 27 / มิ.ย. / 2557
      รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 29 / พ.ย. / 2556
      เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิชาการ 24 / มี.ค. / 2556
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำนาว 4 / เม.ย. / 2555
      เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ป.๒ ถึง ม.๓ 27 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก