Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง : การออกแบบหน่วยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากศธ.
ความรู้จากการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รหัสวิชาว15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553  

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้เท่าทันเสียงอยู่อย่างพอเพียง                                                          เวลา  1  ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐานการเรียนรู้

 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

     มฐ.5.1 5 / 4 สำรวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ

            มฐ. 1.15/5 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

            มฐ.2.15/2  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม

            มฐ.ค5.25/1  บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  อาจเกิดขึ้นหรือไม่ ก็ได้  ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สาระสำคัญ

                เสียงที่ดังมากและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟัง เรียกว่า มลภาวะของเสียง  ในการป้องกัน อันตรายที่จะเกิดขึ้น ควรศึกษาข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ นำมารวบรวม วิเคราะห์  สร้างเป็นองค์ความรู้ จัดทำรายงาน และใบประกาศ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะของเสียงให้มีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.             อภิปรายและบอกได้ว่าเมื่อหูรับฟังเสียงที่มีพลังงานมากจะได้ยินเสียงดังกว่าเสียงที่มีพลังงานน้อยได้

2.             อภิปรายและบอกได้ว่าความดังของเสียงวัดเป็นระดับความเข้มเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล

3.             บอกความหมายมลภาวะของเสียงและอภิปรายอันตรายและวิธีป้องกันตัวเองจากมลภาวะ ของเสียงได้

4.             บอกได้ว่าระดับความเข้มเสียงสูงตั้งแต่ 85 เดซิเบล เป็นต้นไปนานๆจะเป็นอันตรายต่อหูได้

5.             เกิดความตระหนักในอันตรายจากมลภาวะทางเสียงที่ส่งผลกระทบการดำรงชีวิต

 สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้

                                วิทยาศาสตร์ 

             -       พลังงานกับความดังของเสียง

ภาษาไทย

             -      การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

             -       การเขียนสื่อสาร

คณิตศาสตร์

             -      การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ

สมรรถนะสำคัญ   (ทักษะกระบวนการ )

1.      ความสามารถในการแก้ปัญหา

2.      ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.     อยู่อย่างพอเพียง

2.     มุ่งมั่นในการทำงาน

ภาระงาน / ชิ้นงาน

        1.      ใบงานที่ 1 เรื่องความดังของเสียง

                        2.    แบบฝึกแสดงความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการแก้ปัญหา

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.              ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                             1.1       ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อต้องการทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียน  จำนวน  10 ข้อ

1.2       แจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ

2.              ขั้นการจัดการเรียนรู้

2.1      นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ

                            2.2   ครูใช้การสาธิต โดยตีกลองแรงๆ  กับเบาๆ ให้นักเรียนสังเกต แล้วตั้งปัญหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความดังของเสียง  เช่น       

         -      การตีกลองแรงๆกับเบาๆแบบใดใช้พลังงานมากกว่ากัน

         -       ตีกลองแบบใดให้เสียงดังมากกว่ากัน

                            2.3  ครูเปิดวิทยุดังพอสมควรไว้หน้าห้อง ให้นักเรียนเดินมาฟังเสียงใกล้วิทยุ แล้วเดินออกไปห่างจากวิทยุไกลขึ้นๆ  สังเกตเสียงที่ได้ยิน ครูตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและอภิปราย ดังต่อไปนี้

         -       เมื่อพลังงานเสียงจากวิทยุคงที เสียงที่ได้ยินจากวิทยุขณะอยู่ใกล้และไกลวิทยุต่างกันอย่างไร

    2.4  ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้และใบงานเรื่องรู้ทันเสียงอยู่อย่างพอเพียง

                            2.5  แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ให้เข้าใจ ร่วมกันอภิปราย แล้วทำใบงานกลุ่ม นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

      3. ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเรื่องความดังของเสียง เพื่อสรุป

ความสัมพันธ์ ระหว่างพลังงานกับความดังของเสียง ระดับความเข้มของเสียง มลภาวะของเสียงตลอดจนการเสนอแนะวิธีการป้องกันมลภาวะของเสียง

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1.    กลองและไม้ตีกลอง

2.    ห้องคอมพิวเตอร์

3.     คอมพิวเตอร์

4.     หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์

การวัดและประเมินผล

                วิธีการ

1.   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน     

2.   ตรวจแบบฝึกแสดงความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการแก้ปัญหา

3.  ประเมินสมรรถนะสำคัญ  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการแก้ปัญหา

                4.   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน

                เครื่องมือ

1.     แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ

2.     แบบตรวจแบบฝึกความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการแก้ปัญหา

3.     แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการแก้ปัญหา

4.     แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน

                      ด้านความรู้     เกณฑ์การผ่านร้อยละ  70

      ด้านสมรรถนะ  (ทักษะกระบวนการ )    เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ70

                      คุณลักษณะอันพึงประสงค์   เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 70

 

 

ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในขั้น จัดการเรียนรู้ เรื่องรู้เท่าทันเสียงอยู่อย่างพอเพียง

                3 ห่วง

ประเด็น

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 เวลา

กำหนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้การสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

ครูต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

โครงสร้าง หลักสูตรกับและเนื้อหาสาระ

สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

-ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

-ใช้แหล่งเรียนในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

-ครูต้องเตรียมสื่อและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทำการสอน

-ติดต่อประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรค

การวัดผลและประเมินผล

กำหนดภาระงานให้เหมาะสมกับความ สามารถและศักยภาพของผู้เรียน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนทำ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความสุข

ออกแบบประเมินให้มีความยากง่าย ครอบคลุมเนื้อหาสาระเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

ความรู้   ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย และมีความรอบรู้ในที่จะทำการสอน ได้แก่  เรื่องมลภาวะของเสียงและวิธีป้องกันอันตรายจากมลภาวะของเสียง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างและใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลได้ครอบคลุม  และมีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรม    มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเวลาตรวจการบ้านและงานที่ครูมอบหมาย  สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน  ต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อนักเรียนทุกคน 

 

 

 

นักเรียน ได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้

 

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1.แบ่งหน้าที่และภาระงานให้สมาชิกภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพ

2.มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

 

1.สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกันถ้าได้ทำงานตรงกับความสามารถจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

 

1.ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนการทำงาน

2. ทำงานตามความสามารถของตนเอง

3. อ่าน คิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจใบงานให้ชัดเจนก่อนลงมือทำ

4.ทำงานตามแผนที่วางไว้

ความรู้   นักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานกับความดังของเสียง   สามารถอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  สามารถเขียนสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล

คุณธรรม    อยู่อย่างพอเพียง  ปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผล ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

               มุ่งมั่นในการทำงาน   มีความเพียรพยายามทุ่มเทในภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง-          

 

 

 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้  ( ให้บันทึกผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามจุประสงค์การเรียนรู้ ความรู้  สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นอยู่อย่างพอเพียง)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

  

                                                    ลงชื่อ   

                                           

(…………………………………………..)

.........../.................../.................

 

 ผู้เขียน : ณิชาพัฒน์ ดอกกุหลาบ
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดตองปุ
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1113
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เศรษฐกิจพอเพียง 5 อันดับล่าสุด

      สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง 1 / พ.ย. / 2555
      เศรษฐกิจพอเพียง 25 / ก.ย. / 2554
      โครงงานน้ำหมักชีวภาพ 13 / ก.ย. / 2554
      เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 13 / ก.ย. / 2554
      การปลูกไผ่หวาน 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก