Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์
เรื่อง : การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับ

 

การสอบ O-net  ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการยกระดับการสอบ O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
การจัดจัดการเรียนการสอนที่นำคอมพิวเตอร์ (CAI) มาช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนทำให้เกิดการยกระดับผลการสอบ O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นจากเดิม ด้วยวิธีการและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นสร้างความสนใจให้บังเกิดกับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความสุข มีการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด จึงทำให้นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกด้วย
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานอย่างมีความหมาย มีความสุขกับการเรียนรู้ก็จะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อันจะส่งผลให้การประเมินภายนอกระดับชาติ (สมศ.) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับการสอบ O-net มีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) หลายโปรแกรม ผู้จัดทำมีความรู้ความสามารถในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) คือ โปรแกรม Authorware 7.0 จึงได้ศึกษาและออกแบบโปรแกรมเพื่อจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net เป็บแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ข้อ ตามแนวข้อสอบ O-net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์คะแนนสอบรายมาตรฐานการเรียนรู้ และจัดเรียงลำดับมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ สพป.ลบ.1 กำหนด แล้วนำข้อทดสอบ O-net ในปีต่างๆ มาคัดเลือกตามรายมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำ และค้นหาหรือออกข้อสอบเพิ่มเติมให้ได้ข้อสอบไม่น้อยกว่า 100 ข้อ เพื่อนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net เมื่อได้ข้อสอบครบตามที่ต้องการนำไปเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ บันทึกไฟล์ให้สามารถเล่นกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ให้เพื่อนครูตรวจตอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้
การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net ไปใช้ในการเรียนการสอนมี 2 แบบ ดังนี้
                แบบที่ 1 เรียนผ่านเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ สามารถใช้เรียนในชั้นเรียนโดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ติดจอรับภาพที่กระดานดำ ครูผู้สอนฉายข้อสอบที่ละข้อ        ให้นักเรียนคิดและเขียนคำตอบ ครูนักเรียนร่วมกันเฉลย บันทึกคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละครั้งไว้
 
                แบบที่ 2 เรียนเป็นรายบุคคล หรือกับบัดดี้ ใช้เรียนในห้องคอมพิวเตอร์ บันทึกคะแนนเมื่อสอบเสร็จในแต่ละครั้ง
 

                การใช้สอนให้ครูจัดการเรียนการสอนเนื้อหาตามปกติสลับกับการสอบ เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net ได้มีโอกาสซักถามครูในชั้นเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมกันทั้งชั้นเรียน ครูผู้สอนอาจจะเสริมข้อสอบที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันให้นักเรียนร่วมกันคิดแก้ปัญหาเพิ่มเติม

 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net   

1)      เข้าสู่เมนูบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนติวสอบ O-net 
          (1) ดับเบิ้ลคลิก SubMenu1.exe
                          (2) เข้าสู่หน้าเมนู คลิก แบบทดสอบ                         
                          (3) เข้าสู่หน้าคำแนะนำ คลิก Continue
                          (4) เข้าสู่หน้าพิมพ์ชื่อ                                            
                          (5) หน้าข้อสอบ เลือกคลิดคำตอบที่ถูกที่สุด
                2) โปรแกรมจะสุ่มข้อสอบครั้งละ 20 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 180 ข้อ ให้คลิกเลือกคำตอบข้อ ก ข ค หรือ ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อคลิกตอบคำถามแต่ละข้อโปรแกรมจะประมวลผลว่าคำตอบถูกหรือผิดให้ทราบ
                3) เมื่อทำแบบทดสอบครบ  โปรแกรมจะประมวลผลคะแนนที่ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ
                4) เมื่อทดสอบจบแต่ละครั้งบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกผลการทดสอบเพื่อหาความก้าวหน้าในการเรียนรู้
                5) ระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในเวลา 1 เดือน
                6) เมื่อเข้าไปทดสอบใหม่ โปรแกรมจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาใหม่ครั้งละ 20 ข้อ 
                7) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการเรียนรู้ แล้วใช้ฝึกไปจนสอบ O-net
                การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net ครูผู้สอนจัดจะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน คอยสังเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ และนักเรียนที่เรียนอ่อนมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลจากครูผู้สอนมากขึ้น 
ปัญหาที่พบจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net คือ นักเรียนคิดคำนวณช้า ทำให้ใช้เวลาในการทำข้อสอบมากเกินกว่าที่กำหนด ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวน ช่วงพักกลางวัน หรือสอนซ่อมเสริม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดาว เป็นการทบทวนทักษะการบวก และการลบ แบ่งระดับความยากเป็น 3 ดาว ดังนี้
                      1. ระดับดาว 1 ดวง จำนวน 10 ข้อ
                      2. ระดับดาว 2 ดวง จำนวน 10 ข้อ
                      3. ระดับดาว 3 ดวง จำนวน 10 ข้อ
ระดับดาวเงิน เป็นการทบทวนทักษะการคูณที่มีตัวคูณหนึ่งหลัก และการหารที่มีตัวหารหนึ่งหลัก จำนวน 10 ข้อ
ระดับดาวทอง เป็นการทบทวนทักษะการคูณที่มีตัวคูณสองหลัก และการหารที่มีตัวหารสองหลัก จำนวน 5 ข้อ
                การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ 
                1) เข้าสู่เมนู ให้คลิกเรียนระดับดาว เลือกเรียนระดับดาว 1 ดวง ระดับดาว 2 ดวง และระดับดาว 3 ดวง ตามลำดับ
                2) ให้คลิกเรียนระดับทอง เลือกเรียนระดับดาวเงิน และระดับดาวทอง ตามลำดับ
                3) การพิมพ์คำตอบเหมือนกับการเขียนบนกระดาษ คือ พิมพ์คำตอบที่เป็นตัวเลขทีละตัว      แล้วกด Enter
                4) ห้ามใช้กระดาษทด
                5) เมื่อเรียนจบแต่ละดาว บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน
                6) ระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในเวลา 1 เดือน
                7) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการเรียนรู้
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนวัตกรรมที่สามารถเร้าความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเนื่องจากนักเรียนชอบเล่นคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ยังเป็นนวัตกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนทุกครั้งที่ได้เรียนรู้ โดยผลการเรียนรู้จะบอกออกมาเป็นร้อยละว่าทำได้เท่าไร คล้ายกับการเล่นเกมที่ได้เป็นแต้มคะแนน เมื่อนักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจะต้องระลึกอยู่เสมอ คือ ไม่มีสิ่งใดจะทดแทนการสอนของครูได้ดีเท่ากับการสอนของครู ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องดูแลนักเรียนในการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ติวสอบ O-net อย่างใกล้ชิดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้
 
 
                                              จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์
                                          ครู รงเรียนบ้านหลุมข้าว
                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 

 ผู้เขียน : จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1733
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการติวเพื่อยกระดับ 18 / ก.ย. / 2554
      เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กที่เกลียดคณิต 13 / ก.ย. / 2554
      คฑาวิเศษ 13 / ก.ย. / 2554
      เลียนแบบลูกไก่ 27 / ก.ย. / 2553
      การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 22 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก