Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/class.calendar.php on line 3
kmlopburi1.net
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kmlopnet/domains/kmlop1.net/public_html/includes/function.in.php on line 12
พัฒนาการสอนสุขศึกษา/พลศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                                             เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

อาริษา  ช่วยบุญ    

                    สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจากการวิเคราะห์สภาพของผู้เรียน   พบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานการเรียนไม่ดีพอ   ขาดทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะการทำงานแบบกระบวนการกลุ่ม  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการสร้างความคิดรวบยอด ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา การสร้างเสริมสุขภาพ   สมรรถภาพและการป้องกันโรค จากการศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   พบว่า   ครูควรใช้สื่อการสอนช่วยจัดและเสริมประสบการณ์ของผู้เรียน  เป็นตัวกลางช่วยนำและถ่ายทอดข้อมูล   ความรู้จากผู้สอน   หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน   ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน   และพิจารณาเลือกใช้สื่อและนวัตกรรมว่า   สื่อและนวัตกรรมประเภทใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่สอน  ผู้รายงานสนใจเลือกชุดการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน  เนื่องจากชุดการสอนเป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา

          ขั้นตอนดำเนินงาน

               ดำเนินการสร้างชุดการสอนชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   จำนวน   5   ชุด   ดำเนินการสร้างตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้1   พฤติกรรมสุขภาพและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ  2   โรคไม่ติดต่อ  3   การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  4   สุขภาพกับโภชนาการ  5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับสิทธิผู้บริโภค ชุดการสอนที่ได้ปรับปรุงแล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้   สามารถนำไปสอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดการสอน   และตามระดับการศึกษา   โดยกำหนดขั้นตอนการใช้ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นการวัดผลเพื่อประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน  กระตือรือร้น  มีความต้องการที่จะเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน   ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในการทำกิจกรรมก่อนลงมือทำกิจกรรม  ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ ความคิดรวบยอดหรือหลักการสำคัญ ทำแบบทดสอบหลังเรียน   เป็นการวัดผลการเรียน   โดยทำข้อสอบอีกครั้งหนึ่ง   เพื่อประเมินดูว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่   เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข

ผลการดำเนินการ

              1.  ชุดการสอน   แบบศูนย์การเรียน   ชุด   การสร้างเสริมสุขภาพ   สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพ   90.50/80.37  

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   ด้วยการใช้ชุดการสอน 

แบบศูนย์การเรียน  พบว่า   มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  14.60   หลังเรียนเท่ากับ  32.15    

ค่าที  t - test   เท่ากับ  21.09   หลังใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ..

          3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   ด้วยการใช้ชุดการสอน

 แบบศูนย์การเรียน    มีค่าเฉลี่ย  4.38   อยู่ในระดับดีและดีมากผู้เขียน : อาริษา ช่วยบุญ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 2202
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.


พัฒนาการสอนสุขศึกษา/พลศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงาน 29 / ก.ย. / 2554
      สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 13 / ก.ย. / 2554
      สูตรลับสร้าง ‘โกรทฮอร์โมน’ ชะลอแก่ 13 / ก.ย. / 2554
      รายงานการจัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ 3 / พ.ย. / 2553
      รายงานการจัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ 3 / พ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก